Toimintatapa

Tavoitteet jotka asetamme toiminnallemme

  iStock 000007365706XSmall3

Asiakkaan tyytyväisyys on meille elintärkeää
• Asiakas määrittelee kirjallisesti laatutason, jota me noudatamme.
• Laatuyhteistyöllä toimittajiemme ja asiakkaittemme kanssa tähtäämme jatkuvaan laadun ja toiminnan parantamiseen

Jatkuva parantaminen on laatutyömme kulmakivi
• Laadun tuottamisessa tarvittavien valmiuksien kehittämisellä ja koulutuksella luomme edellytykset jatkuvalle laadun parantamiselle
• Jatkuvassa parantamisessa käytämme sovellettua PDCA-mallia (suunnittele, toteuta, analysoi, toimi)
• Vuosittaiset laatutavoitteemme ovat merkkipaaluja laadun parantamisen kannalta

Kerralla valmiiksi
• Periaatteenamme on tehdä työ kerralla valmiiksi. Näin varmis¬tamme kilpailukykyiset, virheettömät tuotteet sekä nopean palvelun
• Jokainen on vastuussa oman työnsä laadusta ja varmistaa tämän omalla kuittauksellaan
• Jokaisella on oikeus ja velvollisuus puuttua havaitsemiinsa laatupoikkeamiin ja virheisiin
• Olemme kukin osaltamme vastuussa oman työympäristömme järjestyksestä ja siisteydestä

Ympäristöpolitiikka
• Kilkanen kantaa kaikessa toiminnassaan vastuun ympäristöstään. Ympäristövaikutukset huomioidaan osana yhtiön liiketoiminnan kehittämistä.
• Olemme selvillä toimintamme ympäristövaikutuksista ja asetamme toiminnallemme ympäristön suojeluun liittyviä tavoitteita. Ympäristöpolitiikkaa ja sen tavoitteita arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti.
• Pyrimme kehittämään materiaalien käyttöä mahdollisimman taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti
• Vähennämme jätteiden määrää tehokkaalla lajittelulla ja kierrätyksellä
• Kilkanen Oy:ssä tuodaan esiin ympäristönäkökohtia sekä pyritään koko henkilöstön voimin löytämään näihin kehitysehdotuksia.
• Kilkanen toimii lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti. Ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista keskustelemme avoimesti kaikkien sidosryhmiemme kanssa.

Työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka
• Kilkanen Oy sitoutuu työterveyden- ja työturvallisuuden seuraamiseen ja kehittämiseen. Henkilöstömme tuo esiin jatkuvan parantamisen ideoita.
• Kilkanen Oy:ssä tuodaan esiin turvallisuushavaintoja sekä pyritään koko henkilöstön voimin löytämään näihin korjaavia ja ehkäiseviä toimenpiteitä. Pyrimme näin ehkäisemään vammojen ja terveyden heikentymisen.
• Turvallinen työympäristö varmistetaan perehdytyksellä, työn turvallisuusanalyyseillä ja tarvittavilla toimenpiteillä
• Olemme sitoutuneet lakien, määräysten ja asetusten noudattamiseen.
• Seuraamme säännöllisesti tavoitteidemme toteutumista ja asetamme tarvittaessa uusia päämääriä ja tavoitteita

Toimintamme perustuu ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 18001 mukaisiin laatu ja -ympäristöjohtamisjärjestelmiin, joilla varmistetaan tuotteiden laatu ja prosessien tehokkuus. Toimintamme ohjaus ja tehokkuus on varmistettu Control 9000-toiminnanohjausjärjestelmän ja Adjutant-tuotannonohjausjärjestelmän avulla. Kilkanen on sertifioitu myös Achilles Power&Tech toimittajaksi.

Organisaatioiden välinen tiedonsiirto (EDI) tehostaa tilausten käsittelyä sekä nopeuttaa tuotantoprosessia. Mittaamme ja analysoimme toimintaamme säännöllisesti. Päämittareina käytämme toimitusvarmuutta ja laadun osalta ppm-lukua. Korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet sekä jatkuva parantaminen varmistetaan laatutiimitoiminnalla ja työntekijöiden koulutuksella.

BV Certification ISO3BV Certification ISO4 BV Certification OHSAS 5

Leinolat Group Uwira T-Drill Leimec
Kilkanen T-Drill Inc